O NÁS

O ZDRUŽENÍ


Občianske združenie – K-2000, združenie na podporu kultúry – vzniklo koncom roka 2000, čo deklaruje aj samotný názov, ale ponuku kultúrno-vzdelávacích aktivít predostrelo verejnosti c rok neskôr, čo neubralo ambíciám participovať na spoločensko-kultúrnom dianí v regióne horného Ponitria.

Od začiatku majú v združení zastúpenie profesijné kultúrnovýchovné právnické osoby, samosprávy, záujmové zoskupenia – spolky, skupiny i súbory –, ďalej kultúrnovýchovní pracovníci, priaznivci a dobrovoľníci kultúrnych aktivít z celého regiónu hornej Nitry.

Poslaním združenia je všestranná podpora členov pri príprave, tvorbe a realizácii kultúrnych projektov miestneho, regionálneho, nadregionálneho i medzinárodného významu v oblasti kultúrno-osvetovej, záujmovo-umeleckej, umeleckej, výchovno-vzdelávacej, múzejnej a knižničnej činnosti a prostredníctvom nich napomáhať rozvoju regiónu hornej Nitry, integrovať rozsiahlejšie kultúrne aktivity a projekty na jeho území.


oddel

ČLENOVIA ZDRUŽENIA


Členstvo v združení je dobrovoľné a členom sa môže stať na základe písomnej prihlášky právnická osoba i zoskupenie bez právnej subjektivity, ďalej občan Slovenskej republiky i občan iného štátu bez rozdielu politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyznania, rasy, pohlavia a veku nad 18 rokov, ktorý súhlasí so stanovami, s poslaním a cieľmi združenia.

Členstvo môže byť individuálne, kolektívne alebo čestné. V súčasnosti združenie registruje 13 kolektívnych a dve desiatky individuálnych členov.

KOLEKTÍVNI ČLENOVIA ZDRUŽENIA


 • Kultúrne centrum Bojnice
  Hurbanovo námestie 19/41, 972 01 Bojnice
  www.kcbojnice.sk
 • Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
  Fraňa Madvu 11, 971 01 Prievidza
  www.kasspd.sk
 • Obec Horné Vestenice
  Obecný úrad, 972 22 Horné Vestenice č. 257
  www.hornevestenice.sk
 • Obec Opatovce nad Nitrou
  Obecný úrad, 972 02 Opatovce nad Nitrou č. 393
  www.opatovcenadnitrou.sk
 • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
  Záhradnícka ul. 19, 971 01 Prievidza
  www.rkcpd.sk
 • Tanečná skupina Mimikry
  Hurbanovo námestie 19/41, 972 01 Bojnice
  www.mimikry.sk
oddel

VALNÉ ZHROMAŽDENIE


Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho všetci členovia združenia. Rozhoduje o zlúčení a zrušení združenia, schvaľuje stanovy a ich zmeny, plán činnosti, rozpočet, výročnú správu a správu o hospodárení. Volí členov orgánov združenia, má právo zriadiť organizačné jednotky a pracovné komisie. Schvaľuje výšku členských príspevkov a rozhoduje o udelení čestného členstva. Koná sa spravidla raz ročne.


oddel

RADA A REVÍZNA KOMISIA


Rada združenia je výkonným orgánom, riadi činnosť združenia medzi valnými zhromaždeniami na základe schváleného plánu činnosti a rozpočtu.

Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, kontroluje dodržiavanie stanov a organizačných pravidiel, plnenie uznesení orgánov združenia a hospodárenie združenia.

Členovia Rady združenia:Členovia Revíznej komisie:


 • Helena Dadíková, predsedníčka
 • Ing. Adriana Langerová
 • Soňa Beláková
Nahor