PROJEKTY

PROJEKTY ZDRUŽENIA

Aktuálne projekty združenia:


1. Z MOZAIKY TRADIČNEJ KULTÚRY HORNEJ NITRY

Spoluorganizátori: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Obce: Horné Vestenice, Opatovce nad Nitrou, Kanianka, Kamenec pod Vtáčnikom, MO MS Nedožery-Brezany, o.z. Handrári.
Realizácia viacerých programov a aktivít mapujúcich osobitné fenomény tradičnej kultúry vybraných lokalít regiónu hornej Nitry. Občianske združenie K-2000 ich realizuje spolupráci s miestnymi nositeľmi tradičnej kultúry. Hlavnými projektovými aktivitami sú programy:

KTO NASADÍ MLADÝCH STROMKOV, SLÁVU MÁVA OD POTOMKOV  - program piesní a zvykoslovia spojených s vinohradníckou a ovocinárskou tradíciou obcí Horné Vestenice a Nitrianske Sučany. Program realizovaný v septembri 2019.

OJ, PRJE MOJE, PRJE - program pastierskych zvykov a tradícií obce Chrenovec-Brusno realizovaný v októbri 2019, pri príležitosti 40. výročia založenia folklórnej skupiny Hájiček.

DEDINSKÉ DRIAPAČKY - program tradičných piesní a zvykoslovia viazaných na tzv. stridžie dni, realizovaný v Nedožeroch-Brezanoch v novembri 2019.

STRATENÁ JALOVICA - ľudové divadlo na motívy hry M. Kukučína „Rysavá jalovica“ v podaní folklórno-divadelného súboru Košovan Kanianka. Realizácia inscenácie presunutá kvôli pandémii na obdobie december 2020 – jún2021

ROBOTA, ROBOTA, NA CELÝ DEŇ ŤA MÁM - program pracovných piesní a piesní z robôt obcí Opatovce nad Nitrou a Kocurany v podaní speváckych skupín Studienka a Hrabovka. Realizácia programu presunutá kvôli pandémii na obdobie december 2020 – jún 2021.

HANDRI, KOŽKI, ŽELEZO - náučno-umelecký program pojednávajúci o osobitnom fenoméne handrárskej píšťalky a handrárstva v obci, spojený s prieskumom o aktuálnom stave dochovaných dokladov o tomto jedinečnom fenoméne. Jeho realizácia presunutá kvôli pandémii na obdobie december 2020 – jún 2021.
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

2. HORNONITRIANSKE INŠPIRÁCIE

Spoluorganizátori: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, HONZĽUK - Folklórna skupina Hájiček Chrenovec-Brusno, Dom kultúry Kanianka.
Súhrn kultúrno-vzdelávacích aktivít zameraných na priblíženie významných osobností, udalostí a fenoménov tradičnej kultúry, majúcich korene na hornej Nitre, súčasníkom. Už realizovanou súčasťou projektu bol program ľudových pastorel, kolied a chrámových piesní zo zbierky Gašpara Drozda - POCTA GAŠPAROVI DROZDOVI. Program sa uskutočnil pri pamätníku tejto osobnosti v januári 2020 v Chrenovci-Brusne. Ďalšou súčasťou projektu bol multimediálny program - HORNONITRIANSKE DOBROTY, pojednávajúci o vianočnom zvykosloví, tradičných jedlách a rodinných rituáloch pri vianočnom stole. Uskutočnil sa v septembri 2020 v Kanianke. Treťou súčasťou projektu je vzdelávací cyklus POSIEDKY NAD REMESLOM, pozostávajúci z troch vzdelávacích kurzov zameraných na tradičné remeslá hornej Nitry – košikárstvo, tradičné textilné techniky, slamienkarstvo a šupoliarstvo. Realizácia posledného cyklu bola vo svojej záverečnej fáze prerušená kvôli pandemickým opatreniam a jej pokračovanie je závislé od uvoľnenia uvedených opatrení.
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

3. Z KLENOTNICE HORNEJ NITRY

Spoluorganizátori: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Dom Matice slovenskej v Prievidzi.
Prezentácia tradičných remesiel a kultúrneho dedičstva hornej Nitry s osobitným zreteľom na historicky – cechovými listinami - doložené typy remesiel v meste Prievidza a jeho okolí. Projekt mali tvoriť tri na seba nadväzujúce podujatia. V máji 2020 sa pri príležitosti Dní múzeí malo uskutočniť dvojdňové podujatie PRIEVIDZSKÉ CECHOVÉ DNI, ktoré však nebolo realizované kvôli protipandemickým opatreniam.
V septembri 2020 sa pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva uskutočnilo
podujatie NA PRIEVIDZSKOM RÍNKU s ambíciou evokovať atmosféru tradičných jarmokov mesta Prievidza. V októbri 2020 mal byť projekt ukončený podujatím DEDIČSTVO NAŠICH OTCOV venovaným prezentácii aktivít miestnych odborov Matice slovenskej na hornej Nitre zameraných na ochranu kultúrneho dedičstva vybraných obcí hornej Nitry.
Keďže termín ukončenia projektu je napriek aktuálnej nepriaznivej situácii stanovený do konca roku 2020, K-2000 ako jeho hlavný organizátor požiada po porade so spoluorganizátormi o jeho úpravy viazané ako na termín, tak i čiastočné zmeny účelu realizácie tohto projektu.
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

4. MÚZY NESTARNÚ

Spoluorganizátori: ARS PRO FEMINA, o.z., Mesto Prievidza, Art kino Prievidza
Projekt zameraný na podporu umeleckých aktivít seniorov s osobitným zreteľom na výtvarné, divadelné a hudobné aktivity a ich terapeutický účinok na cieľové skupiny seniorov v Prievidzi, v Kanianke a Chrenovci- Brusne. Spolupráca s miestnymi folklórno-divadelnými skupinami v Kanianke a Chrenovci-Brusne s prevahou členov v seniorskom veku. Obsahom projektu sú nácviky a realizácia dvoch programov a jednej výstavy pre seniorov. Prvý - pod rovnomenným názvom MÚZY NESTARNÚ - bude zameraný na divadelno-recitačné vystúpenia senioriek – členiek združenia Ars pro femina, druhý - KOLEDY HORNEJ NITRY - na prezentáciu tradičných vianočných kolied v podaní folklórnych skupín Hájiček Chrenovec-Brusno a Košovan Kanianka. Súčasťou projektu sú i výtvarné tvorivé dielne senioriek – členiek združenia Ars pro femina , zavŕšené výstavou z ich tvorby pod názvom MOZAIKA ŽIVOTA v mestskej galérii Art Point v Prievidzi. Časť aktivít projektu – najmä nácviky programov a tvorivé dielne - bola už realizovaná, avšak plánované vystúpenia niektorých z nich sa presúvajú na koniec roka. V prípade nepriaznivého vývoja pandémie osobitne v zariadeniach pre seniorov budú z pripravovaných vystúpení realizované videodokumenty.
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

5. FÚZIE 2020 kultúrnovzdelávacie aktivity

Spoluorganizátori: ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi, Kultúrne a spoločenské stredisko a Art Point v Prievidzi
Zámerom projektu "Fúzie 2020 kultúrno-vzdelávacie aktivity", je rozšíriť rady hudobníkov a poslucháčov s ambíciou priameho kontaktu s tvorivým hudobným umením a záujmom o žánre vychádzajúce z fúzií hudobných kultúr (jazz, blues, world music).
Osobitným cieľom projektu je ponúknuť nekomerčné hudobné a hudobno-vzdelávacie aktivity žiakom a pedagógom umeleckých škôl nielen z regiónu hornej Nitry, ale aj iných regiónov Slovenska. Zároveň poskytnúť priestor pre konfrontáciu hudobníkov a hudobných pedagógov zo Slovenska a Českej republiky. Hlavnými aktivitami projektu budú vokálne a inštrumentálne workshopy, celoslovenská prehliadka big-bandových súborov ZUŠ s hosťom - mládežníckym big-bandom z Českej republiky, motivačno-popularizačný koncert profesionálneho telesa "Milan Svoboda Sextet" a výchovný koncert pre žiakov základných škôl. Projekt mal byť pôvodne realizovaný v mesiacoch apríl – máj 2020, v zmysle dodatku k zmluve bola jeho realizácia presunutá na november 2020.
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a Mesta Prievidza
oddel

Významné projekty realizované združením v roku 2019:


ŠKOLA MAJSTROV
Projekt spája tri vzdelávacie aktivity združenia, cieľom ktorých je odovzdávanie základov majstrovstva v oblasti výtvarného umenia a dvoch vybraných remesiel pod vedením skúsených majstrov skupinám vážnych záujemcov, z ktorých každý vzdelávaciu aktivitu ukončí majstrovským dielom. Osobitným cieľom projektu je v oblasti remesiel zachovanie a rozšírenie daných typov remesiel na hornej Nitre a v oblasti výtvarného umenia poskytnutie systematických poznatkov a zručností v kresbe a maľbe amatérskym tvorcom. Lektormi vzdelávacích aktivít, budú naslovovzatí odborníci, ktorých renomé prekračuje región hornej Nitry. Magisterka umenia Miriam Kasperkevičová bude viesť Školu kresby a maľby, majsterka paličkovanej čipky, Kristína Podmanická, Školu paličkovanej čipky a Ľubica Maliariková Školu maľby na skle. Cieľové skupiny budú tvoriť záujemcovia o techniky výtvarného a ľudového umenia – členovia združenia K-2000, združenia Ars pro femina,
neprofesionálni výtvarníci a seniori v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.
Čas konania: február – december 2019
Miesto konania: Prievidza – CVČ Spektrum, ZŠ S. Chalupku.

FÚZIE HUDOBNÝCH KULTÚR – edukačné aktivity
Nekomerčné hudobné a hudobno-vzdelávacie aktivity zamerané na hudobné žánre, ktoré v sebe nesú znamenie fúzie hudobných kultúr (jazz, blues, world music ...). Na podujatí sa stretnú priaznivci uvedených žánrov a zároveň poskytne priestor pre konfrontáciu hudobníkov a hudobných pedagógov zo Slovenska i zo zahraničia. Hlavnými aktivitami projektu budú vokálne a inštrumentálne workshopy, celoslovenská prehliadka big-bandových súborov ZUŠ, motivačno-popularizačný koncert profesionálnych umelcov a výchovný koncert. Spoluorganizátormi projektu sú ZUŠ L. Stančeka, Art Point v kine Baník, Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi. Hlavným dramaturgom projektu je Mgr. Peter Krško, jeho garantom známy jazzový hudobník, saxofonista, hudobný pedagóg, publicista a autor hudobno-popularizačného projektu Príbehy jazzu, Martin Uherek.
Miesto konania: Art point / kino Baník, ZUŠ L. Stančeka, Prievidza
Termín: 17. – 18. máj 2019

STRE(E)T PD – multižánrový pouličný festival
Dvojdňový festival nadväzuje na rovnomenný festival z roku 2018 s ambíciou netradičnými a neformálnymi aktivitami prezentovať prievidzských hudobníkov, výtvarníkov, divadelníkov, tanečníkov, literátov a filmárov. Jeho základným zámerom je oživiť mesto Prievidza, najmä jeho centrum - Námestie slobody a blízke okolie - neformálnym umeleckým dianím. V rámci festivalu predstavíme nielen domácu umeleckú scénu, ale i významných rodákov, ktorí mesto reprezentujú doma aj v zahraničí. Hlavnými projektovými aktivitami budú: hudobné koncerty, tanečné prezentácie, umelecké čítanie, filmové projekcie, street artová výtvarná tvorba a live painting, filmové projekcie, divadelné vystúpenie a talkshow s hosťom - významným rodákom mesta. Aktívnou cieľovou skupinou budú predovšetkým mladí umelci, reprezentanti alternatívnej kultúry a menšinových žánrov z oblasti hudby, spevu, tanca, divadla, poézie, výtvarného umenia a filmu s cieľom vtiahnúť do umeleckého diania širokospektrálne pubikum obyvateľov mesta a regiónu.
Miesto konania: Námestie Slobody a priľahlé ulice, Prievidza
Termín: 21. a 22. júna 2019

oddel

Významné projekty realizované združením v roku 2018:


STRE(E)T-PD - dvojdňový festival prioritne zameraný na netradičnú prezentáciu prievidzských hudobníkov, výtvarníkov, divadelníkov, tanečníkov, literátov a filmárov. Počas neho sa predstavili skupiny a jednotlivci z Prievidze a regiónu hornej Nitry na Námestí slobody v Prievidzi v dňoch 29. - 30. júna 2018. Cieľom projektu bolo oživiť neformálnym umeleckým dianím stred mesta, jeho centrum a blízke okolie a zároveň doň zapojiť jeho obyvateľov, návštevníkov mesta a turistov.

ROKY v POHYBE - naštudovanie a prezentácia jubilejného programu Tanečného súboru Mimikry z Bojníc pri príležitosti 40. výročia jeho založenia. Základným zámerom projektu bola tvorba programu spájajúceho najúspešnejšie choreografie z minulosti s novšími, doposiaľ neprezentovanými choreografiami do príťažlivého celku charakterizujúceho tanečný štýl telesa patriaceho dlhodobo k najkvalitnejším amatérskym súborom scénického tanca na Slovensku. Komponovaný program spojený s výstavou a stretnutím súčasných a bývalých členov skupiny sa uskutočnil 13. októbra 2018 v Kultúrnom centre v Bojniciach.

HORNONITRIANSKA PALETA - Cyklus prezentácií a výtvarných workshopov pre neprofesionálnych výtvarníkov, vedených vyspelými profesionálnymi výtvarníkmi a výtvarnými pedagógmi hornej Nitry (Peter Hitzinger, Oleg Cipov, Miriam Kasperkevičová, Natália Glowacká, Jana Ficová). Bol realizovaný v mesiacoch marec - október 2018 v priestoroch Art point centra v kine Baník, v Regionálnom kultúrnom centre a ateliéri združenia Ars pro femina v ZŠ S. Chalupku v Prievidzi.

VOJENSKÉ HISTORICKÉ PIESNE - Cieľom projektu je systematický zber piesní s tematikou vojny, ale i dokumentov a spomienok pamätníkov tak, ako sú uvedené v kronike obce Chrenovec-Brusno a v ďalších archívnych materiáloch a dokladoch vzťahujúcich sa na obdobia I. a II. svetovej vojny. Hlavnými projektovými aktivitami sú výskum a zozbieranie vojenských piesní, výstava archívnych dokumentov, sprievodný bulletin a tematický program Folklórnej skupiny Hájiček venovaný 100. výr. konca 1. svetovej vojny. Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú folkloristi hornej Nitry i Slovenska.

Nahor